Generation Wonder

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 

De onderstaande definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Boekingskosten: het bedrag dat Generation Wonder in rekening brengt voor zijn dienstverlening;
 2. Bescheiden: alle door Reiziger aan Generation Wonder ter beschikking gestelde informatie of gegevens;
 3. Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, met wie de Reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voor- waarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
 4. Dienst: de overeenkomst tussen de Reiziger en de Dienstverlener, waarbij de Dienstverlener zich tegenover de Reiziger verbindt de overeengekomen dienst uit te voeren.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op Afstand;
 6. Opdracht: de overeenkomst tussen Reiziger en Generation Wonder, waarbij Generation Wonder zich tegenover de Reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen bedrijf en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Generation Wonder: de Reisagent (zie definitie) die de Opdracht heeft aanvaard;
 9. Werkzaamheden: alle door Generation Wonder ten behoeve van Reiziger uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Generation Wonder zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Generation Wonder voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen;
 10. Reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en/of bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
 11. Reiziger:
 12. de opdrachtgever of;
 13. anderen dan de opdrachtgever namens wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt.
 14. Reservering: Generation Wonder kan een reservering voor de reiziger maken. Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de door Generation Wonder gekozen dienstverlener. Generation Wonder is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst.

 

Artikel 2. Identiteit van Generation Wonder

 1. Naam ondernemer: Julie Hoff
 2. Postadres: Hunzestraat 110hs, 1079WH te Amsterdam (Nederland)
 3. Bezoekersadres: Overhoeksplein 1, 1031 KS te Amsterdam (Nederland)
 4. Telefoonnummer: +31 (0)85 200 6241
 5. E-mailadres: e.travel@generation-wonder.com
 6. KvK-nummer: 72902086

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, waarbij Generation Wonder zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Reiziger, alsmede op alle daaruit voor Generation Wonder voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Generation Wonder is een dienstverlener op het gebied van reizen. Generation Wonder kan informeren, adviseren en/of boekingen doen. Generation Wonder verleent deze diensten in Opdracht van Reiziger. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Generation Wonder.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Reiziger wordt door Generation Wonder hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Gegevens Reiziger

 1. Reiziger is gehouden om alle Bescheiden die Generation Wonder naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Generation Wonder te stellen. Deze Bescheiden kunnen ook zijn: bijzonderheden omtrent de eigen lichamelijke en geestelijke toestand van Reiziger alsmede die van zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Opdracht.
 2. Reiziger staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. De Reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 4. De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of (waar toegestaan) een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
 5. Generation Wonder heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Reiziger aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 6. Op schriftelijk verzoek van Reiziger zal Generation Wonder de originele, door Reiziger verstrekte, Bescheiden aan Reiziger retourneren.

 

Artikel 5. Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen van Generation Wonder zijn steeds vrijblijvend.
 2. Mocht een aanbod onder voorwaarden geschieden, wordt dat nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Reiziger mogelijk te maken. Als Generation Wonder gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Generation Wonder niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Reiziger duidelijk is wat de rechten en verplichtingen, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, inhouden.
 5. Generation Wonder kan de prijzen van de op verzoek van de Reiziger gereserveerde diensten niet garanderen. Deze prijzen kunnen conform de voorwaarden van de Dienstverlener worden gewijzigd. Generation Wonder staat daarbuiten en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.
 6. Generation Wonder brengt voor de uitvoering van haar diensten een bedrag in rekening welke in het totale aanbod is verwerkt.

 

Artikel 6. Uitvoering opdracht

 1. Generation Wonder voert de Opdracht naar beste kunnen uit.
 2. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van Reiziger, alsmede het reserveren van de door Reiziger gewenste diensten.
 3. Generation Wonder bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd.

 

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 1. Generation Wonder treft passende maatregelen om de van Reiziger afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Generation Wonder zal derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Generation Wonder vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Reiziger is ermee bekend dat Generation Wonder in sommige gevallen op basis van wet- of regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Reiziger. Voor zover nodig, geeft Reiziger hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking.
 3. Generation Wonder sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Reiziger ten gevolge van het voldoen door Generation Wonder aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.
 4. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 8. Overmacht

 1. Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 Burgerlijk Wetboek (BW) dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang ontbinden. In geval van overmacht bestaat geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Indien Generation Wonder bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Generation Wonder gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Reiziger deze factuur te voldoen.

 

Artikel 9. Kosten

 1. De door Generation Wonder uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Reiziger in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs
 2. Generation Wonder heeft het recht om aan Reiziger een betaling van een voorschot te vragen. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Generation Wonder om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.
 3. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, prijzen wijzigen, heeft Generation Wonder het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling door Reiziger van de aan Generation Wonder verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen de door Generation Wonder bepaalde termijn. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Generation Wonder.
 2. Als Reiziger niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Reiziger van rechtswege in verzuim en is Generation Wonder gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.
 3. Als Reiziger niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Reiziger gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Generation Wonder gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht is Reiziger hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

 

Artikel 11. Termijnen

 1. Als tussen Reiziger en Generation Wonder een termijn is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Reiziger verzuimt om:

(a) (indien overeengekomen) een (vooruit)betaling te voldoen of;

(b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Reiziger en Generation Wonder in overleg over een nieuwe termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Generation Wonder is niet aansprakelijk voor schade van Reiziger die ontstaat doordat Reiziger aan Generation Wonder geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd.
 2. Generation Wonder is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of accommodatie, van toepassing. Generation Wonder is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
 3. Generation Wonder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie (zoals (en niet uitsluitend) luchtvaartmaatschappijen of accommodaties).
 4. Generation Wonder draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van dienstverleners/derden opgesteld of uitgegeven.
 5. De aansprakelijkheid van Generation Wonder is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht.
 6. Voor zover Generation Wonder zelf toerekenbaar te kort schiet en de Reiziger daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Generation Wonder beperkt tot maximaal de waarde van door Generation Wonder gefactureerde diensten.
 7. Reiziger vrijwaart Generation Wonder voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Reiziger.
 8. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die de Reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.
 9. Het bepaalde in de leden 1 t/m 8 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Generation Wonder jegens Reiziger.

 

Artikel 13. Herroepingsrecht

 1. Reiziger heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de door in zijn Opdracht gemaakte reservering (gezien de diensten van Generation Wonder op het gebied van reizen worden verleend).

 

Artikel 14. Opschortingsrecht

 

 1. Generation Wonder is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of (voor zover redelijk) andere zaken aan Reiziger of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Reiziger volledig zijn voldaan.

 

 

Artikel 15. Elektronische communicatie

 

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Reiziger en Generation Wonder door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde e-mails en voicemailberichten, ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen (bijvoorbeeld WhatsApp).

 

Artikel 16. Klachten

 

 1. Klachten over een door Generation Wonder gemaakte reservering en/of over door Generation Wonder verstrekte adviezen en informatie, moeten binnen één maand na kennisname door de Reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Generation Wonder worden ingediend.
 2. Generation Wonder zal uiterlijk een maand na ontvangst van de klacht reageren.

 

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de Reiziger desgewenst uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van indiening van zijn klacht bij Generation Wonder het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Zie voor meer informatie: www.degeschillencommissie.nl
 3. Indien de Reiziger geen gebruik wenst te maken van de in lid 2 vermelde Geschillencommissie, kan Reiziger zich wenden tot de rechter.
 4. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Generation Wonder gevestigd is.

 

Artikel 18. Reparatieclausule nietigheden

 

 1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.